Hopp til hovedinnhold

Snyk (snyk.io)

Relevante tema:

Snyk

Snyk er en tjeneste som hjelper til med å oppdage og vurdere sårbarheter i både egen kode, og tredjepartskode fra avhengigheter.

Alle team har mulighet til å benytte seg av Snyk gjennom avtalen vi har i NAV. På GitHub'en til Snyk finner du en nærmere beskrivelse av tjenesten og de ulike verktøyene som tilbys.

Se også Snyks «Training Portal» for hjelp til bruk av verktøyet.

Hvorfor Snyk?

Se opptaket fra da vi hadde besøk av Simon Maple fra Snyk for en introduksjon til hvorfor Snyk er nyttig, og litt om hvordan bruke det effektivt.

Kom i gang

Start ved å logge inn i Snyk med NAV-brukeren din på app.snyk.io/login/sso. Dersom dette ikke fungerer, må du først legge til Snyk fra My Apps.

Første gang teamet ditt skal ta i bruk Snyk, må en «Snyk-organisasjon» opprettes. Ta kontakt i #snyk for å få dette satt opp for teamet hvis dere ikke allerede har en. Tilgang til Snyk-organisasjonen styrer dere selv når den først er opprettet.

Videre er det bare å kjøre på og sette opp Snyk for repoene deres. Dette kan for eksempel gjøres fra app.snyk.io ved å importere GitHub-repoene deres, eller fra repoene selv med CLIet via en GitHub-action:

Importer fra GitHub

Snyk lar deg importere GitHub-prosjekter rett fra app.snyk.io etter du har logget inn i teamets «Snyk-organisasjon». Dette er en enkel måte å starte med Snyk, og gir deg veldig mye ut av boksen.

 1. Velg «Add project» og så «GitHub» fra Snyk-organisasjonen til teamet ditt
 2. Velg repoene du ønsker å koble til
 3. Velg «Add selected repositories» øverst

Merk at dette setter også opp statisk kodeanalyse med Snyk Code, gitt at det er aktivert for Snyk-orgen til teamet ditt.

Snyk skal nå automatisk plukke opp og scanne pom.xml, package.json, Dockerfile og andre avhengigetsfiler, og i tillegg sette opp en webhook som plukker opp fremtidige endringer.

Importerer du build.gradle.kts?

Dette er foreløpig ikke støttet med GitHub-import, og må importeres fra CLI

Importerer du Dockerfile?

Snyk har kun støtte for et utvalg av baseimages, og vil ikke nødvendigvis plukke opp sårbarheter. Du vil heller ikke få noen god advarsel på dette, noe som er misvisende. Se Identification methods for mer info.

Hentes avhengigheter fra repo.adeo.no, npm.pkg.github.com, eller andre ikke-offentlige brønner?

Snyks GitHub-import kan kun se offentlige avhengigheter, og vil derfor ikke kjøre en fullverdig sjekk av avhengighetene.

Bruk heller snyk monitor fra en CLI-GitHub-action, og autentiser som ellers i pipelinen.

CLI via GitHub-action

Import via CLI krever at du selv sier ifra til Snyk når avhengighetene endres. Dette gjøres gjerne via en GitHub-action som kjører snyk monitor ved hver push. Snyk vil deretter varsle om nye sårbarheter som dukker opp i avhengighetene dine.

Se Snyks egen dokumentasjon på dette.

Hvilken GitHub-action skal jeg bruke?

Snyk har to typer GitHub-actions:

 1. Språk-spesifikke actions, f.eks. snyk/actions/node, snyk/actions/maven, snyk/actions/golang, …
  • Passer bra hvis du ikke har en eksisterende GitHub-pipeline
  • Passer dårlig hvis du har mange avhengigheter og vil bruke caching i GitHub (se Raskere Snyk)
  • Passer dårlig hvis du bruker ikke-offentlige pakkebrønner som repo.adeo.no eller npm.pkg.github.com (mye knot)
  • Passer dårlig hvis du har flere språk du vil teste i samme repo
  • Se Snyks dokumentasjon
 2. Generell action: snyk/actions/setup
  • Passer dårlig hvis du ikke allerede har en GitHub-pipeline som bygger koden
  • Passer bra hvis du vil legger til caching av avhengigheter (se Raskere Snyk)
  • Passer bra hvis du bruker ikke-offentlige pakkebrønner som repo.adeo.no eller npm.pkg.github.com (du kan autentisere på samme måte som når du bygger koden)
  • Passer bra hvis du har flere språk du vil teste i samme repo
  • Se Snyks dokumentasjon

Eksempel med bruk av generell action i et gradle-prosjekt:

jobs:
build:
name: Monitor dependencies with Snyk
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v2
- uses: actions/setup-java@v2
with:
java-version: "17"
distribution: "temurin"
cache: "gradle"
- name: Install Snyk CLI
uses: snyk/actions/setup@master
- name: Monitor dependencies with Snyk
run: snyk monitor --org=TEAMETS_ORG_HER
env:
SNYK_TOKEN: ${{ secrets.SNYK_TOKEN }}

Eksempel med bruk av en språkspesifikk action i et maven-prosjekt:

jobs:
security:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@master
- name: Run Snyk to check for vulnerabilities
uses: snyk/actions/gradle-jdk11@master
env:
SNYK_TOKEN: ${{ secrets.SNYK_TOKEN }}
with:
command: monitor
# OBS: bruk >- fremfor | for å få alt på samme linje
args: >-
--org=TEAMETS_ORG_HER
--project-name=${{ github.repository }}

Eksempel med bruk av språkspesifikk action i et node-prosjekt:

jobs:
snyk:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@master
- name: Run Snyk to check for vulnerabilities
uses: snyk/actions/node@master
env:
SNYK_TOKEN: ${{ secrets.SNYK_TOKEN }}
with:
command: monitor
args: --org=TEAMETS_ORG_HER
caution

Husk å sette --org i args-blokken til ditt teams «Snyk-organisasjon». Logg inn på app.snyk.io for å finne riktig org-navn.

Hvis den ikke settes, så vil Snyk velge en tilfeldig organisasjon som allerede eksisterer. Dette skaper både støy og forvirring.

Snyk Code (statisk kodeanalyse)

For team som allerede bruker Snyk til scanning av tredjepartskode, kan «Snyk code» enkelt skrus på for å tilby statisk kodeanalyse:

 1. Gå til «Org Settings» (tannhjulet øverst til høyre) → «Snyk Code»
 2. Aktiver Snyk Code for organisasjonen din (Snyk bruker ordet «Org» for det vi forstår som «Team»)
 3. Re-importer alle prosjekter

Snyk Code vil nå analysere og rapportere om potensielle sårbarhetere i applikasjonskoden selv, og ikke bare fra tredjepartskode.

Les mer om statisk kodeanalyse.

Tips og triks

Stopp GitHub-workflow ved sårbarheter

Snyk vil ikke stoppe opp GitHub-workflowen din når den finner sårbarheter, med mindre du bruker snyk test-kommandoen, og/eller snyk code test.

Dette kan gjøres på samme måte som bruken av snyk monitor, men med andre kommandoer i CLIet:

Ikke glem monitor

snyk test vil kun sjekke nåværende status på avhengighetene dine, og vil ikke rapportere om nye sårbarheter som dukker opp. Du bør derfor bruke både test og monitor (enten fra CLI eller fra GitHub).

Eksempel på workflow som stopper opp pipelinen ved feil:

jobs:
snyk:
name: Check dependencies with Snyk
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v2
- uses: actions/setup-java@v2
with:
java-version: "17"
distribution: "temurin"
cache: "gradle"
- name: Install Snyk CLI
uses: snyk/actions/setup@master
- name: Check dependencies with Snyk
# severity kan være low, medium, high, eller critical
run: snyk test --org=TEAMETS_ORG_HER --severity-threshold=high
env:
SNYK_TOKEN: ${{ secrets.SNYK_TOKEN }}

Slack-varsler fra Snyk

Det kan være vanskelig å følge med på feil som kommer inn i Snyk, og spesielt hvis bare enkelte personer i teamet går inn og sjekker oversikten av og til. Derfor anbefales det å sette opp Slack-varsler til hele teamet for å synliggjøre risikoen.

Ønsker du bedre Slack-varlser?

Ta en titt på vår interne snyk-slack-notifier hvis du ønsker mer kontroll over Slack-varslene. Snyk sin Slack-integrasjon gir deg alle varsler, uavhengig av type (sårbarhet/lisenskrøll) og alvorlighetsgrad (fra «lav» til «kritisk»).

Slack-integrasjon i Snyk

Scanning av ikke-åpne maven-pakker med GitHub Action

Merk: Dette gjelder kun for språkspesifikke actions. Hvis du bygger med en generell action, vil du kunne gjenbruke autentiseringen fra den vanlige pipelinen din. Les mer om de ulike actionene her.

Snyk får ikke automatisk tilgang til pakker som ligger i ikke-åpne maven-repositories, slik som GitHub Maven registry, og krever at autentisering settes opp.

For å få Snyk til å autentisere mot maven-repoet, må vi lage egen settings.xml-fil med credentials, og så fortelle Snyk at den skal brukes. Merk at GitHub-actionet snyk/actions/maven kjører gjennom en docker-container, og får kun tilgang til filer som ligger i kildekode-mappen. En typisk ~/.m2/settings.xml vil derfor ikke bli plukket opp, og vi må i stedet legge settings-filen sammen med resten av kildekoden.

Dette kan for eksempel gjøres med en slik GitHub-workflow:

jobs:
snyk:
name: Snyk test
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v2

- name: Create settings.xml
uses: whelk-io/maven-settings-xml-action@v20
with:
repositories: '[{ "id": "github", "name": "github", "url": "https://maven.pkg.github.com/navikt/...", "releases": { "enabled": "true" }, "snapshots": { "enabled": "false" } }]'
servers: '[{ "id": "github", "username": "${{ github.actor }}", "password": "${{ secrets.READER_TOKEN }}" }]'
# OBS: merk at default-plassering av output_file ikke plukkes opp av Snyk
output_file: snyk-settings.xml

- name: Run Snyk
uses: snyk/actions/maven@master
with:
command: test
# OBS: merk "--" mellom Snyk-options (--org) og Maven-options (--settings)
args: --org=... -- --settings snyk-settings.xml
env:
SNYK_TOKEN: ${{ secrets.SNYK_TOKEN }}

Raskere snyk

Snyk bruker pakkesystemet til å finne avhengigheter. Det betyr at for å kunne gjøre snyk test eller snyk monitor så må alle avhengigheter løses først. Kjører du snyk som egne GitHub Actions workflows (eller jobber) så vil de starte med en tom checkout og måtte løse alle avhengigheter.

Ønsker du at snyk skal blokkere deployment betyr dette i praksis fort en dobling i bygg-tid. Kjører du heller snyk som et steg i en eksisterende jobb vil det bare ta noen sekunder ekstra.

Den raskeste måten å kjøre snyk er å bruke snyk/actions/setup. For et Gradle-prosjekt vil det se slik ut:

jobs:
build:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v3

# Installerer snyk i GitHub Action runneren
- uses: snyk/actions/setup@master

- uses: actions/setup-java@v2
with:
distribution: temurin
java-version: 17

- uses: gradle/gradle-build-action@v2
- run: gradle test

- run: snyk test --org=[PROJECT]
env:
SNYK_TOKEN: ${{ secrets.SNYK_TOKEN }}

Snyk sine GitHub Actions som for eksempel snyk/actions/gradle kjører snyk i Docker så de vil være like trege, selv som et steg i en eksisterende jobb.